1 Vilkår for deltakelse

1-1 Personer som ønsker deltakelse må kjøpe gyldig billett via hoopla.no

1-2 Deltakelse krever at man fyller 20 år det året festivalen arrangeres. De som er født 01.01.2001,

      eller senere, må være i følge med foresatte.

1-3 Deltagere må ha innsikt i dette ordensreglement, og forplikter seg ved kjøp av billett til å

      overholde disse.

2 Adgangstegn (Bånd)

2-1 Adgangstegn skal alltid bæres på arm, og fremvises på vakters oppfordring.

2-2 Adgangstegn er personlig og kan ikke overdras av andre.

2-3 Tap av adgangstegn må meldes til arrangør uten ugrunnet opphold.

2-4 Personer uten gyldig adgangstegn skal bortvises fra området.

3 Teltområde/festivalområder

3-1 Det skal være rolig på festivalområde etter kl. 03:00.

3-2 Det skal til enhver tid være ryddig for søppel på uteområder og i naturen.

3-3 Ser du søppel, glass, flasker, snus, sneiper eller lignende i naturen må du ta med dette og kaste i nærmeste søppeldunk.

3-4 Det skal være to meter avstand mellom telt og en meter mellom deltakergrupper.

3-5 Det er ikke tillatt med bål eller opptenning av primus/engangsgriller.

4 Oppførsel

4-1 Urinering er ikke tillatt annet enn på toalettene og anviste plasser. Brudd på dette medfører

     bot pålydende kr. 300,- kr som doneres til festivalen på VIPPS.

4-2 Ved legemsfornærmelse vil man kunne bli utvist fra festivalområdet.

4-3 Tyveri kvalifiserer til bortvisning fra arrangementet.

4-4 Ved hærverk på andres eiendom vil man kunne bli bortvist fra festivalområdet.

5 Rusmidler

5-1 Alkohol skal kun nytes på godkjente skjenkeområder. Nytes alkohol på offentlig eller uegnet område kan denne bli beslaglagt og tømt ut.

5-2 Overstadig berusede personer vil bli bortvist fra arrangementet.

5-3 Ulovlige rusmidler er strengt forbudt under arrangementet og vil bli konfiskert og politianmeldt.

6 Generelt om brudd på ordensreglement

6-1 Med arrangør menes hovedkomiteen for arrangementet og Foreningen LAüGET’s sentralstyre. Disse har

overordnet myndighet til å håndheve dette reglement.

6-2 Brudd på ordensreglement vil bli rapportert til Foreningen LAüGET’s styre. 

6-3 Brudd på ordensreglement kan medføre bortvisning fra arrangementet. Hovedkomiteen’s vaktleder har

fullmakt til å foreta slik bortvisning. Klage på vaktleders vedtak rettes til Foreningens LAüGET’ bestående av leder, nestleder og styret. Flertallet i organet avgjør anken. Den som anker møter personlig til møtet. Foreningens vedtak kan ikke ankes videre.

6-4 Festivalens vaktleder har myndighet til å ilegge bøter. Grove overtredelser av dette reglement vil

bli politianmeldt.

Med vennlig hilsen 

Lars Jacobsen og Henrik Sæther

Festivalledere, Trollfestival 2020

lars@trollfestival.org / henrik@trollfestival.org

+47 408 29 783     /  +47 932 80 329